EU:s inre marknad

En av grundtankarna med EU är att skapa ett nära samarbete mellan länder för att på det sättet minska risken för krig. 1952 inrättar Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland, en gemensam marknad för kol och stål. Samarbetet heter Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Grunden till EU

Förslaget till ett europeiskt samarbete kommer ursprungligen från den franske utrikesministern Robert Schuman. 1950 föreslår han att ett antal länder ska förvalta kol- och stålindustrier gemensamt. I samarbetet finns bland annat de forna fienderna Frankrike och Tyskland, som genom denna samverkan ska hindras att få fram tillräckligt med material till vapen. Schuman beskriver samarbetet som ”en europeisk federation som är oundgänglig för att bevara freden”. Hans förslag kallas Schumandeklarationen och ligger till grund för den europeiska kol- och stålgemenskapen. Samarbetet träder i kraft den 23 juli 1952. Med åren tillkommer nya samverkansområden, fler medlemsländer ansluter och samarbetet byter namn.

EU: inre marknad och fyra friheter

1993 tar samarbetet ytterligare ett steg. Samarbetet får namnet Europeiska unionen (EU). Nu skapas även den inre marknaden. Det är en gemensam inre marknad för varor, tjänster, personer och kapital. Dessa fyra områden ska ha fri rörlighet och kallas de fyra friheterna. De fyra friheterna är en central del av EU-arbetet och ska främjats genom flera insatser bland annat passfrihet, en gemensam valuta och upphandlingar.

Annonsering och TED

Upphandlingar ska säkerställa att handeln med varor och tjänster inte hindras. Genom en reglering vill man säkra att de genomförs på ett marknadsfrämjande sätt. De större kontrakten vill man även säkra att alla i hela EU ska få möjlighet att veta om och försöka vinna om avtalet är intressant. EU har därför bestämt att offentliga kontrakt som är av högt värde måste annonseras i hela EU.

Tanken är att alla leverantörer i EU ska kunna få kännedom och lämna sitt förslag för att försöka vinna affären. Nationsgränser eller andra handelshinder ska på det sättet reduceras. För att säkerställa att det sker ska större upphandlingar annonseras i TED, som är EU:s gemensamma annonsdatabas.

Länkar

→  Fördraget om upprättandet av europeiska kol- och stålgemenskapen

→  Schumandeklarationen

→  Lagtexter för den inre marknaden  (Single Market Act 1 & 2)

→  TED