Search

Forskning om kulturens samhällsnytta

Kulturanalys Norden har nyligen publicerat en ny kunskapsöversikt med fokus på kulturens samhällsroll i nordisk kulturpolitik, Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen. Här inkluderas även forskningen om kulturens samhällsnytta och påverkan inom olika samhällsområden.

Rapporten sammanfattar konstens och kulturens olika roller som viktiga för:
  • formandet av nationalstaten och den nationella och språkliga gemenskapen och identiteten
  • formandet av ett modernt, civiliserat samhälle bestående av ansvarsfulla, bildade och demokratiskt skolade medborgare
  • demokratisk fördjupning, jämlikhet, mångfald och social utveckling
  • ekonomisk tillväxt och platsers attraktivitet och utveckling
  • allsidig befrämjare av samhällets utveckling.

Kunskapsöversikten tar upp de positiva effekterna av konstens och kulturens påverkan inom den ekonomiska utvecklingen, för demokratin och den hållbara utvecklingen och för människors hälsa och välmående. Den tar även upp kritiken av en förenklad bild av konstens och kulturens nytta inom olika samhällsområden. Detta riskerar, menar de, att leda till att konsten och kulturen betraktas som mer betydelsefull än vad den i själva verket är.

Forskare pekar också på risken för att konsten och kulturen värderas utifrån sina bidrag till mål inom andra samhällssektorer, istället för att den värderas utifrån sina estetiska och konstnärliga värden och kvaliteter.