Sök

Tre nyckelbegrepp

Nu ska vi hugga tag i tre nyckelbegrepp som är centrala inom upphandlingsvärlden: upphandlande myndighet, anskaffning och upphandlingslagar. Efter att ha läst denna text ska du kunna förstå meningen ”när en upphandlande myndighet ska anskaffa något ska det ske i enlighet med upphandlingslagarna”.

 

Lagen om offentlig upphandling, LOU

När en kommun, region eller statlig myndighet ska köpa något finns det lagar de måste följa. Om de ska köpa varor och tjänster av vanligare slag gäller lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU . LOU är den tongivande upphandlingslagen, även om det finns flera upphandlingslagar. För den som vill läsa lagtexten framgår det att LOU och andra upphandlingslagar gäller när en upphandlande myndighet ska anskaffa något. Det är krångligt uttryckt men vi ska gå igenom vad begreppen ”upphandlande myndighet”, ”anskaffa” och ”upphandlingslagar” står för.

I lagtexter används juridiska begrepp som ofta måste förklaras, inte för att de kanske alltid verkar så svåra, men för att de har en speciell betydelse inom juridiken. För att till exempel förstå om en verksamhet ska följa LOU behöver man veta vad en upphandlande myndighet är, vad anskaffning betyder och just denna lag är aktuell. Vi tar det begrepp för begrepp.


1. Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är verksamheter som ska upphandla I detta sammanhang syftas på verksamheter som drivs med offentliga medel eller vars styrning är åtminstone till större delen offentligt tillsatt. Offentliga medel betyder skattemedel, vilket är våra gemensamma pengar. Offentligt tillsatt styrning betyder att någon utanför verksamheten kan bestämma vilka som ska leda eller sitta i styrelsen, kanske ett departement eller en politisk nämnd. Om verksamheten på olika sätt drivs med gemensamma pengar eller personer som är ditsatta av en myndighet måste man stanna till och undersöka om verksamheten berörs. Kommuner, regioner och statliga myndigheter är oftast väl medvetna om LOU, men kanske inte en statligt finansierat projekt, ett kommunalt bolag eller ett regionalt förbund. Eller en liten förening som driver en verksamhet på kommunens uppdrag. I lagens mening kan dessa vara upphandlande myndigheter.


2. Anskaffning

Att anskaffa är ett begrepp som innefattar mer än köp. Att anskaffa innefattar att köpa, hyra och leasa. Så om en myndighet vill hyra in något behöver de även se hur detta får göras enlig upphandlingslagarna.


3. Upphandlingslagarna

När en upphandlande myndighet ska anskaffa något ska man följa upphandlingslagarna. Upphandlingslagarna är flera och brukar förkortas LOU, LUF, LUFS, LUK och LOV . Det finns fler lagar som har med upphandling att göra men dessa är de centrala lagarna.

  • LOU, lag (2016:1145) om offentlig upphandling, rör anskaffning av varor och tjänster.
  • LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, rör anskaffning inom vatten- och energiförsörjning, transporter och posttjänster, ett område som kallas försörjningssektorerna.
  • LUFS, lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet rör anskaffning av utrustning, byggentreprenader och tjänster för militära syften eller av känslig karaktär. Att ha en öppenhet om försvar och säkerhetsanskaffningar kanske är bra för konkurrensen men sannolikt inte för försvar och säkerhet.
  • LUK, lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, rör anskaffning av bygg- och tjänstekoncessioner. En koncession innebär att den som får kontraktet ska utföra uppdraget för att sen driva verksamheten, t ex bygga ett garage och därefter driva verksamheten.
  • LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem rör anskaffning av ett så kallat valfrihetssystem för tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Med ett valfrihetssystem kan till exempel flera leverantörer samtidigt vara möjliga att välja, det kan röra sig om hemtjänsttjänster där den enskilda personen föredrar ett företag framför andra.

Vad betyder då detta när det kommer till konst? Vi utgår från meningen i början av texten. När en upphandlande myndighet (till exempel en kommun) ska anskaffa något (till exempel införskaffa en konstnärlig gestaltning) ska det ske i enlighet med upphandlingslagarna (i detta fall LOU). Kommunen ska alltså genomföra inköpet av konsten så som det framgår av lagen, som heter lagen om offentlig upphandling.

Länkar

→  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

→  Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

→  Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

→  Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

→  Lag (2008:962) om valfrihetssystem