Search

Länktips

Det finns många matnyttiga länkar. Här är några av dem vi återkommer till:

CPV-koder är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling. CPV står för Common Procurement Vocabulary och används för att beskriva det som ska upphandlas så upphandlingarna blir sökbara. Läs gärna listan högt, det är vackert hur man försökt fånga allt som går att upphandla.

Läs mer om cpv koder.

EU:s direktiv ligger till grund för den upphandlingslagstiftning vi har. Det beslutades 2014 och heter det något långa namnet ”Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG”.

EU:s upphandlingsdirektiv

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Det betyder att de ska kontrollera att myndigheter följer lagarna. Om det inte görs kan Konkurrensverket fatta tillsynsbeslut och ansöka om upphandlingsskadeavgift. På deras hemsida finns även listan över de registrerade annonsdatabaserna.

https://www.konkurrensverket.se 

Sveriges Riksdag stiftar våra lagar och på riksdagens hemsida finns lagarna med senaste ändringar. Det finns flera upphandlingslagar där lagen om offentlig upphandling är en av dem.

https://www.riksdagen.se/

Och här hittar du lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) samt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt även lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling. De har även en mycket bra frågelåda. Eftersom de är en myndighet är svaren generella och användbara för fler.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se