Sök

Varför annonseras offentliga kontrakt?

Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) 1995, efter en folkomröstning året innan. Sedan dess har EU:s olika lagar och regler påverkat Sverige, däribland direktiv för upphandling. Enligt EUs styrande dokument måste myndigheter följa EUs regler. Det innebär bland annat att inköp som rör högre summor måste annonseras. Syftet är att skapa en öppenhet.

 
 
EU:s regler

EU är en samarbetsorganisation som på olika sätt ska främja den inre marknaden det vill säga marknaden mellan EU:s medlemsländer. De grundläggande reglerna för EU-samarbetet finns i olika avtal, så kallade fördrag. Fördragen är som EU:s grundlagar. Medlemsländerna måste (i vissa fall) eller bör (i andra fall) följa de gemensamt beslutade reglerna. EU får bara införa lagar och regler om frågor som EU har rätt att besluta om. Vilka de är står i fördragen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller. Det heter att EU-rätten har företräde.

Det finns olika typer av lagar och regler i EU. Vissa är bindande och måste följas, andra är rekommendationer. Förordningar, direktiv och beslut är tre typer av handlingar som medlemsländerna måste följa. Rekommendationer och yttranden är däremot inte bindande.

 

EU:s direktiv för upphandling

När det kommer till upphandling är direktivet som heter Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling särskilt viktigt. Här framgår att när medlemsstaternas myndigheter köper in något ska principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt EUs grundläggande rättsprinciper det vill säga likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet beaktas. Syftet är att öppna för konkurrens. Upphandlingar styrs av ett direktiv. Ett direktiv är en lag som sätter upp ett mål som ska uppnås. Medlemsländerna avgör sedan själva hur målet ska uppnås. 

För kontrakt av högre värde, över tröskelvärdet, har EU bestämt hur de ska genomföras. Om det är kontrakt under tröskelvärdet får medlemsländerna själva säkra så målet uppnås. Det är därför uttrycken direktivstyrt respektive icke-direktivstyrd upphandling används.

 

Upphandling för fred

EU arbetar efter att främja marknaden mellan medlemsländer och inrättades några år efter andra världskriget. Samarbete inleddes mellan Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Länderna ville säkra freden i Europa och skapade en gemensam marknad för kol och stål.

Med åren stiftades lagar och regler och EU:s inre marknad började alltmer ta en tydligare form. På den inre marknaden skulle hinder för varor, tjänster, personer och kapital tas bort.

 

Länkar

→  Riksdagens EU-information

→  Europeiska unionen

→  TED:s startsida

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling