Sök

Litteratur om offentlig konst

Vad är egentligen offentlig konst? Till er som är nyfikna och vill dyka djupare in i området har vi samlat tips på olika texter, långa och korta. Titlarna kommer från litteraturlistor till olika högskole- och universitetskursers kopplat till i offentlig konst. Tipsa oss gärna om texter du saknar så lägger vi till.

 

Litteraturlista

Tema: offentlig konst

Arkitektur nr 7 2016 Konstens och arkitekturens relation

Arvidsson, K. (2011) När konsten inte talar för sig själv. I K. Arvidsson, J. Warner & P. Nanfeldt (Red.), Konst & Lärande. Tema Konstpedagogik. Skiascope nr 4. http://goteborgskonstmuseum.se/forskning/skiascope-4/   

Bengtsen, Peter, ”Beyond the Public Art Machine: A Critical Examination of Street Art as Public Art” Konsthistorisk tidskrift 2013, vol. 82, nr. 2

Bourriaud, Nicolas (2002). Relational Aesthetics, Dijon: Presses du réel, ISBN: 9782840660600 

Burns Carol J. & Andrea Kahn (red.), Site matters: strategies for uncertainty through planning and design, Routledge, 2021

Carlgren, Maria (red.) (2011)., Genuspedagogiska gärningar: subversiv och affirmativ aktion. Göteborg: Vulcan förlag

Cartiere, Cameron & Willis, Shelly (red.), The Practice of Public Art (2008). New York & London: Routledge, ISBN: 0-415-87839-X 

Doherty Claire Public art (now) – out of time, out of place, 2015

Duncan, Carol (1995/2009), The Art Museum as Ritual, Duncan, Carol (1995/2009), I Preziosi, Donald (red.), The art of art history: a critical anthology, Oxford University Press, Oxford

Fagerström, Linda & Haglund, Elisabet (red.) Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga rummet (2010). Lund: Arena, ISBN 978-91-7843-326-1 

From, Lena; Lindholm, Anna Offentlig konst – handbok för statliga beställare: Statens konstråd, 2021 https://statenskonstrad.se/rapport/offentlig-konst-handbok-for-statliga-bestallare/

Gabrielsson Catharina, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar, Stockholm: Axl Books, 2006 ISBN: 978-91-7178-554-1 

Hein, George E. (2012), Progressive museum practice, Walnut Creek, Calif.: Left Coast.

Hermerén, Karin; Orrje, Henrik Offentlig konst: ett kulturarv: tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst 2., omarb. uppl.: Stockholm: Statens konstråd, 2014

Hooper-Greenhill, Eilean, (2000/1992), Museum and the Interpretation of Visual Culture

Illeris, Helene, 2002, “Vad kan man lära av samtidskonsten. Om konstpedagogik och bildningssyn”, i Konstperspektiv 3/02.

Illeris, Helene., “Performative positioner i kunstpedagogik.” i Valör, Konstvetenskapliga studier. Nr 4, 2003

Johannesson, Lena (2007). Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000. Stockholm: Signum 

Krauss, Rosalind, ”Sculpture in the Expanded Field” Ingår i: October 1979, vol. 8 

Konstnärsnämnden, Ingen regel utan undantag: enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö (2013). Stockholm ISBN: 978-91-978001-5-0 https://www.konstnarsnamnden.se/wp-content/uploads/2021/08/ingen-regel-utan-undantag-enprocentregeln-for-konstnarlig-gestaltning-av-offentlig-miljo2013-.pdf

Kwon, Miwon (2002). One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, Cambridge: MIT Press, ISBN: 978-0-262-11265-9

Lidén, Anne (2013). Fredsmonumentet på Stora Torget i Karlstad. Att utgå från offentlig konst i undervisningen. i antologin Spänningsfyllda erfarenheter i skilda kontexter. Red. Geir Skeie och Maria Olson. CeHum skriftserie nr 1. Stockholms universitets förlag. Stockholm. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:687013/FULLTEXT01.pdf 

Lindberg, Anna Lena Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter och moderna strategier. Lund: Studentlitteratur 1991.

Liljefors, Max, ”Växelspelet mellan hågkomst och glömska: Minnesplatser i Europa och Afrika” Ingår i: Wanås 2008: Wachtmeister, Marika & Svenle, Elna (red.), The Wanås Foundation, ISBN: 978-91-973972-9-2 

Malm Magdalena, Grégory Castéra, Doherty Claire, Dyangani Ose Elvira, Lacy Suzanne Curating context: beyond the gallery and into other fields

Mason, Rhiannon, Robinson, Alistair & Coffield, Emma (2017). Museum and gallery studies: the basics. Abingdon, Oxon: Routledge

Mellander Backman, Cathrine, Génetay, Cissela, Dahlström Rittsél, Eva, Orrje, Henrik, Byggnadsanknuten offentlig konst: metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2022 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6331

Miles Malcolm Art, Space and the City 1997 Routledge ISBN 9780415139434

Nilsson Håkan (red), Placing Art in the Public Realm Huddinge, Södertörn University 2012

Nilsson, Håkan Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet: Södertörns högskola, 2021, http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1611824&dswid=-251

Riegl, Alois “The Modern Cult of Monuments”: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage (1996). Price Nicholas Stanley, Taller Jr., M. Kirby & Melucco Vacco, Alessandra, Los Angeles: Getty Conservation Institute, ISBN: 0- 89236-250-2 

Rohdin Mats och Öhrner Annika, Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet ISBN: 9789170002793

Sjöholm, Jessica Skulptur, klotter och motmonument. Norrköping, 2005. https://www.academia.edu/43039618/Skulptur_klotter_och_motmonument_

Sjölin, Jan Gunnar, (2003), Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Lund: ISBN: 9189638026

Thompson Nato (red) Living as Form: Socially engaged art from 1991-2011 ISBN: 9780262534390 2017 MIT Press

Werner, Jeff Postdemokratisk kultur, Gidlunds förlag, 2018

Werner, Jeff Antikvitt, Werner, Jeff & Björk, Tomas (2014). Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur. Göteborgs konstmuseum. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-114966 

Young, James E., ”Memory/Monument” Critical Terms for Art History (2004). Nelson, Robert S. & Shiff, Richard (red.), 2:a uppl. Chicago & London : The University of Chicago Press, ISBN: 0-226-57168-8

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!